تحلیل و بررسی ابن عربی در نفی خلود دوزخیان
45 بازدید
محل نشر: اندیشه نوین دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1292/01/23
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله دیدگاه ابن عربی در باره عدم خلود دوزخیان با توجه به آیات و روایات و مبانی عقلی و فلسفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و خلود دوزخیان اثبات شده است